รวิวารินมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ด้วยการบริจาคส่วนแบ่งกำไรประจำปีมาร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆในทุกๆเดือน อาทิ การมอบหนังสือให้ห้องสมุดของโรงเรียนและชุมชน การมอบอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่างๆบนเกาะลันตา การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน การมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเกาะลันตา การดูแลทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะโดยรอบและบริเวณใกล้เคียง การปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชุนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงาน